Mazel Tov

Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Dovid Fant on the engagement of Yeruchom.

 

Mazel Tov to Mr. and Mrs. Yoram Kahn on the birth of a girl

 

Mazel Tov to Mr. and Mrs. Heshy Platschek on the birth of a girl

Mrs. Hensha Jakobovitch