Mazel Tov and Shalom Zachor

Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Pinny Beer on the birth of a boy.

Shalom Zachor in their home 2423 White.

 

Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Dovid Chavkin on the birth of a boy

Shalom Zachor in their home 2424 Laurelhurst.